𝐗𝐔𝐘Ê𝐍 𝐓Â𝐌 𝐋𝐈Ê𝐍 𝐏𝐋𝐔𝐒 - 𝐇Ỗ 𝐓𝐑Ợ Đ𝐈Ề𝐔 𝐓𝐑Ị 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃

𝐗𝐮𝐲ê𝐧 𝐭â𝐦 𝐥𝐢ê𝐧 𝐥à 𝐯ị 𝐭𝐡𝐮ố𝐜 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐢ệ𝐭, 𝐠𝐢ả𝐢 độ𝐜 𝐭𝐡ườ𝐧𝐠 𝐝ù𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐲 𝐡ọ𝐜 𝐜ổ 𝐭𝐫𝐮𝐲ề𝐧. 𝐕ị 𝐭𝐡𝐮ố𝐜 𝐧à𝐲 đã 𝐭ừ𝐧𝐠 đượ𝐜 𝐜𝐨𝐢 𝐧𝐡ư “𝐭𝐡ầ𝐧 𝐝ượ𝐜” 𝐜ủ𝐚 𝐭𝐡ờ𝐢 𝐛𝐚𝐨 𝐜ấ𝐩 ở 𝐧ướ𝐜 𝐭𝐚. 𝐕à 𝐧𝐠à𝐲 𝐧𝐚𝐲 𝐧𝐡ấ𝐭 𝐥à 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 ...

Video clip

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Copy right NHÀ THUỐC NAM MINH HẰNG MỘC THIÊN